Riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Riigikaitseõpetus on põnev ja mitmekülgne valikõppeaine, mille õpetamist toetavad Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet.

Riigikaitse on erinevate eluvaldkondadega tihedalt seotud ning kursusel osalejad omandavad tarvilikke teadmisi ja oskusi, mida saab igapäevaselt rakendada ka siis, kui nad ei osale otseselt riigikaitses.

Riigikaitset õpetavad oma ala asjatundjad – tegevväelased, Kaitseliidu liikmed või reservohvitserid.

 

Kaitseressursside Amet aitab riigikaitseõpetusest huvitatud koolidel leida sobiva riigikaitseõpetaja.

Koolid võivad riigikaitseõpetuse läbiviimiseks taotleda Kaitseressursside Ametilt rahalist toetust:

 • õppeekskursioonideks;
 • laagri transpordikulude kompenseerimiseks;
 • õppevahendite ostmiseks.

Riigikaitseõpetajatele on tagatud koolitus ja enesetäiendamise võimalused:

 • igal sügisel korraldab Kaitseministeerium traditsioonilise riigikaitseõpetajate täiendkursuse, kus räägitakse aktuaalsetel kaitse- ja julgeolekuteemadel ja riigikaitseõpetuse arengutest;
 • koos Tallinna Ülikooliga korraldatakse riigikaitseõpetajate kursust, kus saavad ennast täiendada nii riigikaitseõpetajad kui ka Tallinna Ülikooli üliõpilased lisaerialana.

Riigikaitseõpetusest lähemalt

Välilaagrite läbiviimine Kaitseliidu toetusel

Alates 2022. aastast toetab koole riigikaitseõpetuse välilaagrite läbiviimisel Kaitseliit kaasates vajadusel Kaitseväe. Toetuse saamiseks tuleb koolil esitada oma piirkonna Kaitseliidu maakaitseringkonnale kirjalik taotlus (31.69 KB, DOCX) välilaagri toimumisele eelneva aasta 15. septembriks.  

Välilaagri läbiviimiseks sõlmivad laagri läbiviija ja kool kokkuleppe (32.44 KB, DOCX).

Ainekava ja õppematerjalid

Mida õpitakse?

Teoreetiline käsitlus:

 • tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast;
 • kaitsejõudude ülesehitusest.

Praktiline ülevaade:

 • relva- ja riviõppest;
 • topograafiast;
 • esmaabist;
 • keskkonnakaitsest kaitsejõududes.

Kursus põhineb ainekaval ja riigikaitseõpetuse õpikul.

Kursuse pikkus: 70 õppetundi, sealhulgas 35 tundi klassiruumis ning ekskursioonidel, 35 tundi praktilises välilaagris.Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Riigikaitseõpetuse kursuse lõpetaja saab hõbedase rinnamärgi. See antakse üle pidulikul üritusel koolis.

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Rinnamärgid tellib kool. Selleks tuleb Kaitseressursside Ametile saata kooli blanketil ja direktori allkirjaga kursuse lõpetajate nimekiri. Digitaalselt allkirjastatud dokument tuleb saata e-posti aadressile [email protected] ja käsikirjaliselt allkirjastatud aadressile Maneeži 3, 10117 Tallinn.

Rinnamärgid saadetakse posti teel kooli, kui märkide taotlusele ei ole märgitud teisiti.

 

 

Riigikaitseõpetaja stipendium

Kaitseministeerium kuulutab välja 2022. aasta riigikaitseõpetaja stipendiumi konkursi. Ühe stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot ning stipendium antakse kuni 15-le riigikaitseõpetajale.

Stipendiumit saab taotleda: 
 • isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppetöövahendite soetamiseks,
 • riigisisesteks ja -välisteks õppereisideks,
 • koolitustel osalemiseks (pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu, riigikaitse)
 • julgeoleku- ja riigikaitsealase kirjanduse soetamiseks või julgeoleku- ja riigikaitsealase perioodika tellimiseks. 
Nõuded stipendiumi taotlejale:
 • taotlejal on kehtiv töösuhe kooliga riigikaitseõpetajana;
 • taotleja suhtes ei ole eelneva kahe kalendriaasta jooksul tehtud taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsust.
Enne taotluse esitamist:
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
 • taotlus (vorm (32 KB, DOC))  
 • motivatsioonikiri
 • riigikaitseõpetaja ja kooli vahel sõlmitud kehtiva töölepingu koopia või koolipoolne kirjalik kinnitus õpetajaks olemise kohta.

Motivatsioonikirjas tuleb esitada stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus ning stipendiumi kasutamise mõju taotleja edasisele õpetajatööle. Stipendiumi taotluste hindamise komisjon lähtub otsuse tegemisel eelkõige motivatsioonikirjas toodust, mistõttu soovitame motivatsioonikirjas välja tuua, miks komisjon peaks teile stipendiumi eraldama ning põhjendada taotluses toodud objektide (eelkõige IT-vahendid ja reisid) vajalikkust ja otstarvet riigikaitseõpetaja ametis.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. veebruar 2022 elektrooniliselt ja digiallkirjastatult e-posti aadressile [email protected].

Tähtajaks laekunud ja korrektselt vormistatud taotlusi hindab Kaitseministeeriumi kantsleri poolt moodustatud viieliikmeline komisjon koosseisus kaitseväeteenistuse osakonna juhataja (komisjoni esimees), Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna üldhariduse valdkonna nõunik ning Kaitseressursside Ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja ja riigikaitseõpetuse nõunik.

Stipendiumi konkursi tulemused selguvad aprilli jooksul. Stipendiumi saaja ja Kaitseministeeriumi vahel sõlmitakse stipendiumileping, milles sätestatakse mõlema poole õigused ja kohustused seoses stipendiumiga. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande (59 KB, XLS) stipendiumiks eraldatud raha kasutamise kohta.

Kursus "Riigikaitseõpetus" Tallinna Ülikoolis

2021/2022. õppeaasta sügissemestril alustas Tallinna Ülikoolis uus riigikaitseõpetajate kursus.

Tallinna Ülikool koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga jätkab riigikaitseõpetajate ettevalmistamist koolitööks.

Sihtrühm: 2021. aasta sügisest alanud kursus oli mõeldud nii õpetajahariduse üliõpilastele kui ka praktiseerivatele (kutse)õpetajatele ning riigikaitse huvilistele, kes soovivad saada riigikaitseõpetajaks. Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõdurioskuste kursuse Kaitseliidus ning omama kutse- või kõrgharidust. Kursusele kandideerija ei tohi olla eelnevalt kriminaalkorras karistatud.

Toimumise aeg: september 2021 – juuni 2022

Kursuse maht: 24 EAP

Õppetöö korraldus: õppetöö toimub tsükliõppe vormis. Kontaktõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub tsükliõppe sessioonide aegadel kord kuus reedel ja laupäeval Tallinna Ülikoolis. Lisaks kontaktõppele toimuvad mooduli raames õppekäigud ja riigikaitseõpetaja praktika sooritamine üldhariduskoolides ja/või kutseõppeasutustes.

Iseseisev töö: töö kirjandusega, kokkuvõtvate tekstide ja analüüside, tööplaani ja metoodiliste õppematerjalide ning tunnikavade koostamine. Riigikaitseõpetaja praktika jooksul tuleb minimaalselt vaadelda nelja klassitundi ja viia läbi vähemalt kuus riigikaitseõpetuse tundi üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Õpiväljundid: õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses.

Kursuse läbinud saavad Tallinna Ülikooli tunnistuse. Kursuse toimumist toetab Kaitseministeerium, mistõttu on osalemine kursusel tasuta.

Kursusele kandideerimiseks tuli esitada järgmised dokumendid:  
• elulookirjeldus (sh info ajateenistuse või Kaitseliidu baaskursuse läbimise kohta) koos kontaktandmetega;
• motivatsioonikiri teemal „Miks soovin olla riigikaitseõpetaja?“ (150 kuni 300 sõna);
• koopia „Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus“ läbimise tunnistusest;
• koopia kutse- või kõrghariduse läbimist tõendavast dokumendist;
• kandidaadid, kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad Euroopa Keeleõppe raamdokumendi järgi tõendama oma eesti keele oskust C1 tasemel.

Dokumente oodati hiljemalt 30. juunini e-posti aadressile: [email protected]

Kursusele kandideerijatega toimus Tallinna Ülikoolis vestlus, mille viisid läbi TLÜ kutsehariduse lektor, KVPS personaliosakonna ülema asetäitja ja KRA esindaja. Vestluse käigus hinnati kandidaatide riigikaitseõpetajaks õppimise motivatsiooni ja sobilikkust. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustati pingerida ning uuele kursusele võeti õppima paremusjärjestuse alusel 20 õppurit.

Lisainfo:

 Riina Stahl, Tallinna Ülikooli täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
[email protected], tel +372 619 9774

Riigikaitseõpetust õpetati Eesti koolides juba enne Teist maailmasõda: esimesed sõjalise kasvatuse ja õpetuse tunnid toimusid 1927. aasta oktoobris.

Erinevalt tänasest oli õppe eesmärk anda riigikaitseõpetuse läbinutele noorsõduri ettevalmistus. Praegu kehtiva riigikaitseõpetuse ainekava ülesanne on kõigile kodanikele riigikaitselise hariduse andmine, mitte ajateenistuseks ettevalmistumine või sõjaväeline väljaõpe. Seega on riigikaitseõpetuse olemus aja jooksul muutunud.

Pärast Nõukogude okupatsiooni hakkas riigikaitseõpetus koolidesse tagasi jõudma 1990. aastal paljuski tänu entusiastidest õpetajatele.

 

Viimati uuendatud: 26. Jaanuar 2022