Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest:

 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.

Enne taotluse esitamist:

 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:

 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 

Kaitsetööstuse valdkonna tegevustoetuse konkurss 

Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi partnerite leidmiseks, et toetada 2021. aastal riigikaitse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste tegevust ekspordile suunatud kaitsetööstussektori arendamisel ja Eesti kaitsetööstuspoliitika 2013–2022 elluviimisel.

Konkursi eelarve on 75 000 eurot. Taotlust (vt lisatud vorm) oodati digiallkirjastatult hiljemalt 19. märtsiks 2021 e-posti aadressile eneli.saabas@kaitseministeerium.ee

Lisainfo: Eneli Saabas, eneli.saabas@kaitseministeerium.ee,  717 0223

Taotluses märgitud tegevused peavad olema suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:

 • kaitsetööstuse arengut suunavate otsuste kujundamiseks ja õigusloomeks ettepanekute ja analüüside tegemine, mis tugineb sektori põhjalikul tundmisel ja ettevõtete kaasamisel;
 • Eesti kaitsetööstusettevõtete ekspordivõime ning eksporditulu kasvu toetamine;
 • uute toodete arendamise ja testimise toetamine;
 • kaitsetööstuse arengut toetava kuvandi kujundamine.

Taotlusi hinnatakse kolme kriteeriumi alusel:

 • taotleja olulisus valdkonnas; tegevuse eesmärkide ja eeldatavate tulemuste hindamise mõõdikute selgus;

 • tegevuse elluviijate võimekus; tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;

 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks. 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 25. Mai 2021