Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Toetuse taotlemisest:
 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi dokumendiregistris;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.
Enne taotluse esitamist:
 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.
Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:
 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 
 

Strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkurss

Kaitseministeerium kuulutab välja strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkursi leidmaks koostööpartneri või -partnerid, kelle kaasabil tutvustada Ida-Virumaa ja/või Tallinna/Maardu eestivene noortele vanuses 10–19 eluaastat Eesti riigikaitset, selle eesmärke ja toimimist ning Eestis viibivate NATO liitlasvägede tegevust.

Konkursi eesmärk on leida koostööpartner, kes aitab saavutada Kaitseministeeriumi strateegilisi eesmärke ja sihtgruppide hõlmamist erinevate tegevuste kaudu – koolitused, kaitsetahet tugevdavad üritused, audiovisuaalsed teosed, riigikaitsealase teabe levitamine jne.

Osalema on kutsutud need vabaühendused ja äriühingud, mis tegelevad põhiliselt kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste projektidega, mille raames korraldatakse eestivene noortele suunatud sündmuseid ning omavad projektide aruandluse kogemust.

Konkursi kogueelarve on 93 000 eurot ja võib jaguneda mitme taotlusvooru võitja vahel. Toetuse summa on mõeldud kasutamiseks 2023. aasta jooksul, s.o perioodil jaanuar kuni detsember 2023. aastal. Projekti kestvus võib olla lühem kui aasta ja taotletav summa väiksem kui kogueelarve.

Taotletava toetuse kulud peavad olema eesmärgipärased ja põhjendatud. Kuni 20% eraldatud projektitoetusest võib suunata äriühingu või vabaühenduse igapäevase projektiga seotud tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Igapäevase tegevusega seotud kulud on näiteks transpordikulu, ajutine rent, kontoritarbed jms.

Taotluste esitamise tähtaeg on 7. november 2022. Hiljem saabunud taotlused jätab Kaitseministeerium läbi vaatamata.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused ja vajadusel lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected].

Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed; taotleja arveldusarve number ja panga nimetus);
 • taotleja organisatsiooni olulisus valdkonnas, sh ülevaade senistest tegevustest;
 • tegevuse lühikokkuvõte, toimumise koht ja sihtrühm(ad);
 • tegevusega saavutatavad eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide täitmise hindamiseks;
 • tegevuse elluviijate nimed ja nende lühitutvustus;
 • tegevus- ja  meediaplaani kirjeldus aasta lõikes;
 • ülevaade koostööpartneritest;
 • tegevuse oodatavate tulemuste ülevaade;
 • tegevuse kogueelarve, sh tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta.
Taotluse hindamise kriteeriumid:
 • taotleja olulisus valdkonnas;
 • projekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • projekti elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • teavitusplaan;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.
Toetuste taotlused peavad vastama järgmistele nõuetele:
 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis, eelistatavalt Ida-Virumaal ja Tallinnas/Maardus;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise tingimuste määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kätte toimetamise viisi kohta, kui teabe edastamise viis ei ole kindlaks määratud toetuse andmise tingimuste määrusega;
 • toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele.

 

 

 

  Strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkursi vormid

  Projektitoetus on rahastamisliik, millega Kaitseministeerium toetab konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, äriühingu või vabaühenduse peamiselt ühekordselt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

  Projektitoetuse andmise eesmärk on kaasata äriühinguid ja vabaühendusi Kaitseministeeriumi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimisesse. Toetuse andmise tulemusel paranevad valdkonna arenguvõimalused ja mõju ühiskonnas. Projektitoetuse taotleja peab olema Eestis registreeritud vabaühendus (mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing) või äriühing.

  Põhitegevuseks peavad olema kohalikud, riiklikud või rahvusvahelised projektid.

   
   

  Kaitseväeteenistuse valdkonna tegevus- ja projektitoetuse konkurss

  Kaitseministeerium kuulutab välja kaitseväeteenistuse valdkonna tegevus- ja projektitoetuse (edaspidi toetused) taotlemiseks avalikud tegevustoetuse ja projektitoetuse konkursid (edaspidi konkursid), mille eesmärgiks on leida koostööpartnerid järgmiste tegevuste elluviimiseks:

  • tegevustoetus metsavendadega seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestuste kogumiseks 2023. aasta jooksul summas kuni 3000 eurot;
  • tegevustoetus eruohvitseridega seotud mälestusürituste korraldamiseks, mälestusüritustel osalemiseks ning mälestuste kogumiseks 2023. aastal summas kuni 5000 eurot;
  • tegevustoetus admiral Johan Pitkaga seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2023. aasta jooksul kuni 2000 eurot;
  • projektitoetus põhikooli astme õpilaste õpilasmaleva 2023. aasta suvisesse programmi täiendava 5-päevase riigikaitseteemalise mooduli lisamiseks kuni 75 000 eurot;
  • tegevustoetus kindral Johan Laidoneriga seonduvate mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2023. aasta jooksul summas kuni 2000 eurot;
  • projektitoetus Laidoneri olümpiajooksu korraldamiseks 2023. aastal summas kuni 1500 eurot;
  • tegevustoetus kaitseväe veteranide sotsiaalsete ürituste korraldamiseks, eneseabiprojektide läbiviimiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2023. aasta jooksul summas kuni 11 000 eurot;
  • tegevustoetus 1944. aasta kaitselahingutega seotud mälestusürituste korraldamiseks ning mälestusüritustel osalemiseks 2023. aasta jooksul summas kuni 3000 eurot;
  • tegevustoetus kaitseväe üksuste ja ohvitserkonna ajalooliste traditsioonide hoidmiseks ning sellega seotud mälestus- või muude ürituste korraldamiseks 2023. aasta jooksul kuni 2000 eurot.

  Tegevustoetuse konkursside eelarveks on kuni 24 000 eurot ja projektitoetuse konkursside eelarveks kuni 76 500 eurot.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2022. Hiljem saabunud taotlused jätab Kaitseministeerium läbi vaatamata.

  Digitaalselt allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected] ning paberkandjal allkirjastatud taotlused ning lisamaterjalid postitada aadressile Kaitseministeerium, Sakala 1, Tallinn 15094.


  Taotlus peab sisaldama:
  • infot taotleja kohta (nimi ja registrikood, taotleja esindaja nimi, taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed);

  • taotleja organisatsiooni tutvustust ning ülevaadet senistest tegevustest;

  • tegevusega saavutatavaid eesmärke ja mõõdikuid eesmärkide täitmise hindamiseks;

  • tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust aasta lõikes;

  • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest;

  • tegevuse kogueelarvet, sh tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemust riskide maandamise kohta.

  Taotluse hindamise kriteeriumid:
  • taotleja olulisus valdkonnas;

  • tegevuse eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;

  • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;

  • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  Toetuste taotlused peavad vastama järgmistele nõuetele:
  • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
  • taotluses esitatud teave on asjakohane, ammendav ja õige;

  • taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik;

  • toetust taotletakse nimetatud tegevuste elluviimiseks 2023. aastal;

  • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;

  • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või välisabi vahenditest.

  Kulu loetakse abikõlblikuks kui see on tehtud projekti või tegevuse läbiviimise perioodil, otseselt seotud planeeritud tegevuste elluviimisega ja kooskõlas esitatud projekti eelarvega. Käibemaks loetakse abikõlbulikuks kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav. Abikõlblikuks ei loeta  erisoodustusmaksuga maksustatavaid kulusid.

   Kaitseväeteenistuse valdkonna projektitoetuse konkursi vormid

   Tegevustoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused. Projektitoetuse konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

    

   Hetkel ei ole avatud rohkem tegevus- ja projektitaotluste konkursse.

   • Eelmine kaitseväeteenistuse valdkonna projekti- ja tegevustoetuse konkurss lõppes 1. detsembril 2021.
   • Eelmine kaitsetööstuse valdkonna tegevustoetuste projektide konkurss lõppes 9. aprillil 2022.
   • Eelmine kaitseväeteenistuse valdkonna projektide konkurss lõppes 30. aprill 2022.
    

    

    

   Viimati uuendatud: 18. Oktoober 2022