Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Tegevustoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud ja riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused.

Projektitoetuse konkursil võisid osaleda Eesti Vabariigis registreeritud vabaühendused ja äriühingud. Lisaks peavad taotlejad vastama kaitseministri 13.11.2019 määruse nr 23 "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" § 7 punktis 1 nimetatud tingimustele.

Kaitseministeeriumi ootab 2024. aasta projekti ja tegevustoetuste konkursile taotlusi, mis vastavad järgmistele eesmärkidele (kehtivad ministri käskkirjaga alates 10.03.2024):

 1. ajateenistuse populariseerimine noortele;
 2. kaitseliitlastele, reservväelastele ja tegevväelaste ühtekuuluvuse ning tervise- ja spordiürituste korraldamine;
 3. ettevõtete ja tööandjate valmiduse tõstmine toetamaks reservväelaste osalemist õppekogunemistel;
 4. Sinilillekampaania korraldamine;
 5. Eesti Kaitseväe veteranide mälestamine;
 6. elanikkonna vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes;
 7. NATO tutvustamine noortele ja nende õpetajatele;
 8. relvastatud vastupanu kajastava suuremahuliste audiovisuaalsete teoste loomine.

Eelnevalt nimetatud eesmärkide täitmiseks võib läbi viia vabalt valituid tegevusi, sh noortele suunatud laagreid, kampaaniaid (sh meediakampaaniaid), külastusi, üritusi, koolitusi jmt.

Konkursile osalema on kutsutud vabaühendused ja äriühingud, kellel on vastav kogemus antud eesmärkide edukaks läbiviimiseks. Laekunud taotlusi hindab vastav hindamiskomisjon.

Konkursside kogueelarve 2024. aastal jaguneb Kaitseministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamisega seotud konkursside vahel. Taotletav summa võib olla väiksem kui planeeritud projekti üldmaksumus (sisaldab oma- ja kaasfinantseeringut). Taotletava toetuse kulud peavad olema eesmärgipärased ja põhjendatud. Toetuse summa on mõeldud kasutamiseks 2024. aasta jooksul.

Toetuse taotlemisest:
 • tegevus- ja projektitoetuste konkursid täpsemate tingimustega kuulutatakse välja Kaitseministeeriumi kodulehel;
 • täitke taotlusvorm ja konkursi tingimustes esitatud lisadokumendid, allkirjastage need digitaalselt või käsikirjaliselt ning esitage konkursis määratud tähtajaks Kaitseministeeriumile;
 • taotlusi menetletakse 90 kalendripäeva jooksul peale konkursitingimustes nimetatud taotluse esitamise tähtaja lõppu;
 • taotlusi hindab vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon;
 • taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul Kaitseministeeriumi kantsler;
 • taotlejale antakse otsusest teada kirjalikult kas elektrooniliselt või posti teel;
 • Kaitseministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu;
 • sõlmitud leping avalikustatakse Kaitseministeeriumi dokumendiregistris;
 • toetuse saaja on kohustatud esitama kirjaliku aruande raha kasutamise kohta.
Enne taotluse esitamist:
 • tutvuge riigikaitse valdkonna toetamise tingimuste ja korraga;
 • veenduge, et täitsite taotluse korrektselt ja põhjalikult ning lisasite sellele kõik vajalikud dokumendid;
 • veenduge, et taotlejana vastate toetuse konkursi tingimustes esitatud nõuetele.
Ministeeriumil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, kui:
 • taotleja on maksevõimetu;
 • taotleja vara on sekvesteeritud;
 • taotleja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, tehtud pankrotiotsus või tal on täitmata kohustusi riiklike või kohalike maksude osas;
 • taotleja on jätnud varasema toetuse kasutamise aruande ettenähtud ajal esitamata;
 • taotleja ei ole varasemat toetust kasutanud sihipäraselt;
 • taotleja on taotluses, teatises või aruandes esitanud ekslikke andmeid.
 
 

Käimasolevad konkursid

 • Hetkel ei ole käimasolevaid konkursse.
 
Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood; taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed; taotleja arveldusarve number ja panga nimetus);
 • projekti eesmärk ja tegevused (sh lühikokkuvõte, sihtrühm, ajakava ja elluviijate tutvustus);

 • projektitoetuse taotleja koostööpartnerite nimekiri (antud projekti raames, olemasolul);

 • projekti oodatavad tulemused (sh oodatav valdkondlik mõju ja tulemused; mõju taotleja edasistele tegevustele; projekti mõõdetavad tulemused);

 • tegevuse kogueelarve, sh tulude ja kulude jaotus (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut);

 • taotleja meetmed riskide ennetamiseks või nende maandamiseks.

Taotluse hindamise võetakse arvesse:
 • taotleja senised tegevused;
 • projekti eesmärkide ja eesmärkide täitmise hindamise mõõdikute selgus;
 • projekti elluviijate võimekus;
 • tegevusplaan ja selle eesmärkide saavutamisele orienteeritus;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.
Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
 • taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
 • taotlus sisaldab määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
 • toetust taotletakse määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
 • toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
 • toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis;
 • toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise määrusele;
 • toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
 • taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kätte toimetamise viisi kohta;
 • toetuse andmise määruses nimetatud muudele nõuetele.
 
 

KAITSETAHTE ARENDAMISE VALDKONNA PROJEKTITOETUSE KONKURSS

Kaitseministeerium kuulutab välja kaitsetahte arendamise valdkonna projektitoetuste konkursi leidmaks koostööpartnereid Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamisega seotud eesmärkide täitmiseks.

Kaitseministeeriumi ootab 2024. aasta projektitoetuste konkursi III hindamisvooru taotlusi, mis vastavad järgmistele eesmärkidele:

 1. ajateenistuse populariseerimine noortele;
 2. kaitseliitlastele, reservväelastele ja tegevväelaste ühtekuuluvuse ning tervise- ja spordiürituste korraldamine;
 3. ettevõtete ja tööandjate valmiduse tõstmine toetamaks reservväelaste osalemist õppekogunemistel.

Osalema on kutsutud vabaühendused ja äriühingud (edaspidi taotleja), mis vastavad "Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord" määruses (edaspidi määrus) toodud nõuetele. Määruse tähenduses on vabaühendus mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik.

2024. aasta toetuste kogueelarve on 135 000 eurot ja see on planeeritud jagunema mitme konkursi vahel. Toetatud projektid ja tegevused peavad olema läbiviidud 2024. aasta sees. Taotletav summa võib olla väiksem kui kogu projekti üldmaksumus (sh sisaldada oma- ja kaasfinantseeringut). Taotletava toetuse kulud peavad olema eesmärgipärased ja põhjendatud.

Taotluste esitamise tähtajad 2024. aastaks:

 • 22.11.2023 (projekti- ja tegevustoetused 2024. aastaks);
 • 05.02.2024 (projektitoetused, II hindamisvoor);
 • 22.04.2024 (projektitoetused, III hindamisvoor).

Taotluse esitamise tähtajast hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmise menetlusvooru käigus. Määruse alusel on taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused ja vajadusel lisamaterjalid esitada elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected].

VORMID

LISAINFO

 

STRATEEGILISE KOMMUNIKATSIOONI VALDKONNA PROJEKTITOETUSE KONKURSS

Kaitseministeerium kuulutab välja strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkursi leidmaks koostööpartnerid, kelle kaasabil tugevdada elanikkonna kaitsetahet relvastatud vastupanu kajastava audiovisuaalse teose (dokumentaalsari, -film või animatsiooniprojekt) loomise kaudu.

Teose loomise eesmärgiks peab lisaks visuaalkultuuri hoidmisele ja arendamisele olema ühiskonnas tervikuna toetuse kasvatamine riigikaitsele ja kaitsetegevusele.

Konkursi eelarve on 250 000 eurot, mis võib jaguneda mitme taotleja vahel ning on mõeldud kasutamiseks 2024. aasta jooksul.

 • Taotluste esitamise tähtaeg on 31.03.2024.
 • Hiljem saabunud taotlused jätab Kaitseministeerium läbi vaatamata. Digitaalselt allkirjastatud taotlused esitada e-posti aadressile [email protected].

VORMID

LISAINFO

 • Hindamisel on abiks materjalid, mis avavad filmi(võtete) sisu, tootmise ajakava, rahastusplaani, eelarveplaani jmt.
 
   

  Lõppenud konkursid

   

   

   

  Viimati uuendatud: 6. Mai 2024