Sa oled siin

Riigikaitse ja keskkond

Riigikaitselise tegevusega kaasneb paratamatult mõju loodusele ja keskkonnale, kuid Kaitseministeerium teeb kõik selleks, et arvestada ning vähendada oma tegevuste negatiivset mõju keskkonnale. 

Selleks, et riigikaitse valdkonnas käsitleda keskkonnatemaatikat varasemast põhjalikumalt, integreerides keskkonnahoidlikud tegevused rohkem igapäevastesse otsustesse ja tegevustesse ning suurendada teadlikkust Kaitseministeeriumi sammudest keskkonna valdkonnas nii valitsemisala sees kui avalikkuses, kinnitas kaitseminister 2021. aasta juulis Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitika.

Lühidalt Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitikast (PDF) 

Kaitseministeeriumi valitsemisala missioon on ära hoida Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Sealjuures tuleb kaitsesektoril aga arvestada ka muude kaudsete ohtude, tegurite ja trendidega. Kogu maailma elukeskkonda, poliitikat ja julgeolekut mõjutavad kliimamuutused toovad kaasa muutuseid ka kaitsevaldkonna ja võimete arendusvajadustes ning ohtudes, milleks sektor peab valmis olema.

1. jalaväebrigaadi ajateenijad aitasid Ohepalus sood taastada rajades 20 paisu, mis peaksid mõjutama pea 250 hektari suurust maa-ala.

Kaitseministeeriumi valitsemisala on oma eripäralt palju ressursse vajav. Sektoril on suurtes mahtudes taristut, transpordivahendeid ning varustust ning kokkupuude paljude inimestega. Seega on nii juhtival kui üksikisiku tasandil tehtud keskkonnateadlikel otsustel suur positiivne mõju keskkonnale. Kaitseministeerium soovib anda oma panust võitluses kliimamuutustega ning olles eeskujuks näidata, et ka oma ressursimahukate põhiülesannete korraldamisel on võimalik süsteemse keskkonnateadliku lähenemisega palju korda saata.

Kaitseministeeriumi valitse­mis­ala keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärk on arvestada loodushoiuga ning toetada riiklikke kliimaeesmärke vähendades oma süsinikuheidet ja jooksvaid kulusid. Poliitika kirjeldab, kuidas Kaitse­ministeeriumi valitsemisala panustab riigi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse ning milliseid jätkuvaid või uusi meetmeid rakendab, et vähendada või hüvitada sõjalise kaitse korraldamise ja ettevalmistamise negatiivset keskkonna­mõju.

Tänaseks on nõukogudeaegsest militaarkasutusega maadest Kaitseväe kasutuses ligi 40%, millest suurema osa moodustavad mitmekesiste looduslike aladena harjutusväljad. Hoogsalt arendatud taristu Kaitseväe linnakutes on moodne ning energiatõhus ning lahendustega, mis võimaldavad tulevikus rakendada üha uuemaid energiasäästuvõtteid. Valitsemisalas on asutud ellu viima keskkonnateadlikkuse programmi, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust oma töö ja tegevuse mõjudest ümbritsevale ning seeläbi vähendada selle negatiivset mõju.

Kaitseministeeriumi keskkonna- ja kliimapoliitika on jagatud valdkondadeks, milles igaühes on kavandatud tegevused, mis toetavad poliitika rakendamist. Kajastatud on nii käimasolevad ja pidevad tegevused, kui ka uued plaanid. Oma tegevustes panustab kaitseministeerium innovatsiooni ja jätkusuutlike lahenduste väljatöötamisse.

Näiteid töös olevatest ja kavandatavatest tegevustest
  • Väljaõppeks vajaliku ja vastupidava maastiku kujundamise võimaluste selgitamiseks rajasime 2018. aastal Tapale katselapi, mille eesmärgiks on selgitada spetsiaalse seemnesegu mõju pinnasele, selle kandvusele ja hooldusvajadusele ning nõnda jõuda paari aastaga tugevama pinnase kamarani. Projektalal jätkub uuring, millega selgub mulla kandevõime muutused pikema aja jooksul.
  • 2021. aastal rajasime Muhu radaripostile Kaitseväe esimese päikeseenergia tootmise maajaama, mille toodetud energia tarbib täies mahus radaripost ise. Ka edaspidi arendame oma territooriumitel rohelise energia tootmisvõimalusi.
  • Liigume valitsemisalas taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia kasutamise suunas, millega vähendame oluliselt kogu kaitsesektori süsinikuheidet.
  • Kasutame oma mittesõjaliste transpordivahenditena üha enam hübriid- ja elektriautosid ning jälgime hoolikalt nende kasutuskoormust, et analüüsida ja teha paremaid otsuseid majandussõidukite autopargi vajaduse üle.
  • Muudame Kaitseväe linnakutes kontori-, staabi- ja õppehooned keskkonnahoidlikeks ning taotleme igal aastal ca 1000 m2 kontoripinnale Rohelise Kontori tunnistust.
  • Suuname rohkem riigikaitselise tegevuse käigus tekkinud kasutuseta materjali ringlusesse või heategevusse ja osaleme selleteemalistes innovaatilistes projektides ja teadusuuringutes.
  • Kasutame oma taristuprojektides uuenduslikke ja keskkonnahoidlikke lahendusi. Käimas on projekt, mille raames kasutatakse Keskpolügoonile viiva tee ehitusel vanarehve, säästes sellega loodusressurssi ja ehituskulusid.
  • Kaitseministeerium osaleb Euroopa Kaitsefondi keskkonnavaldkonna programmi väljatöötamisel ja tööstuse kaasamisel. 2021. aastal programmis keskendutakse näiteks taastuvenergia allikatele ja energiasalvestitele, mille arendamisel on potentsiaali ja huvi ka Eesti ettevõtetel.
  • Kaitseministeeriumi toetusel arendab PowerUp Fuel Cells vesinikkütusel töötavat generaatorit, mis sobib kasutamiseks välibaasides õppustel ja missioonidel. See on kompaktne ja kerge, nii et seda saab kanda ka inimene. Keskkonnasäästliku generaatori ainus emissioon on veeaur. Kaitsevägi toetab ettevõtte tootearendust sõjalise ekspertiisi ja praktiliste välitestidega.
  • Kujundame ümber Kaitseväe õhuseiresüsteemi, et vabastada suur osa Mandri-Eestist kõrguspiirangutest tuuleparkide rajamiseks. Tagame riigi kaitse-eelarvest uute eelhoiatussüsteemide elutsüklikulud ning uuendused.

 

Fotol: 1. jalaväebrigaadi ajateenijad aitasid Ohepalus sood taastada rajades 20 paisu, mis peaksid mõjutama pea 250 hektari suurust maa-ala. Foto: Kaitsevägi (pildid.mil.ee)

Viimati uuendatud: 10. September 2021