Sa oled siin

Valitsemisala

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad Kaitsevägi, Kaitseliit, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Kaitseressursside Amet, Välisluureamet ja Eesti Sõjamuuseum.

Valitsemisala asutustest

Kaitsevägi

Kaitsevägi tagab valmisoleku riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega. Kaitsevägi planeerib ja teostab operatsioone kõikide väeliikide üksusi kaasates.

Rahuajal teostab Kaitsevägi õhuruumi ja territoriaalvete järelevalvet ja kontrolli, tagab pideva kaitsevalmiduse, ajateenijate sõjaväelise väljaõppe ja reservvägede ettevalmistuse, üksuste ettevalmistuse, osaleb rahvusvahelistel operatsioonidel ning abistab tsiviilvõime loodusõnnetuste või inimtegevuse tõttu aset leidnud katastroofide tagajärgede likvideerimisel.


Kriisi korral või sõjaajal kindlustab Kaitsevägi kontrolli riigi territooriumil ja kaitsevõime rakendamise agressiooni ärahoidmiseks. Selle ebaõnnestumisel tagab Kaitsevägi riigi terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsmise kõigi olemasolevate sõjaliste vahenditega, riigi õhuruumi kontrolli ja strateegiliste objektide õhukaitse, merekommunikatsioonide kontrolli ning sadamate ja võimalike maabumistsoonide juurdepääsude kaitsmise.

Kaitseliit

Kaitseliit on kaitsejõudude osa. See on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab Kaitseliidu seadusest tulenevaid ülesandeid.

Kaitseliit on avalik-õiguslik juriidiline isik ja erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning nende esindajate erakondlik tegevus Kaitseliidus on keelatud.

Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Koos Kaitseliidu eriorganisatsioonide Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidus ligi 23 000 vabatahtlikku.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2017. Keskuse loomise kava ulatub 2010. aastasse, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus koondab seni eraldi hangete ja taristu haldusega tegelenud asutuste – peamiselt Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi – erialaekspertiisi, teadmised-kogemused ja vastava eelarve.

Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab nende kinnisvara.

Keskus võimaldab Kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele.

Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside Amet toetab Eesti kaitsevõimet inim- ja materiaalse vara arvestuse, hindamise ja valiku kaudu, sealhulgas kutsub Eesti kodanikke ajateenistusse.

Kaitseressursside Amet:

  • peab arvestust kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike ja mobilisatsiooniks vajalike materiaalsete ressursside ning vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete üle;
  • kutsub kutsealuseid aja- ja asendusteenistusse;
  • korraldab kaitseväekohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse hindamist ameti arstlikes komisjonides ning kutsealuste kutsesobivuse määramist;
  • värbab Kaitseväe personali, tuginedes Kaitseministeeriumis välja töötatud personalipoliitikale ja lähtudes Kaitseväe vajadustest,
  • täidab muid seadusest tulenevaid mobilisatsiooniülesandeid ning sundkoormiste koondkavast lähtuvaid ülesandeid.

Välisluureamet

Välisluureamet tagab riigi julgeoleku, kaitstes põhiseadusliku korra püsimist mittesõjaliste ennetavate vahenditega.

Välisluureamet kogub ja töötleb julgeolekupoliitika kujundamiseks ja riigikaitseks vajalikku teavet ning teeb riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks koostööd Kaitsepolitseiametiga.

Eesti Sõjamuuseum

Eesti Sõjamuuseum on sõjaajaloo uurimise keskus, mis annab ülevaate Eesti sõjaajaloost ning on ühtlasi Eesti juhtiv sõjaajalugu talletav, jäädvustav ja uuriv asutus.

 

1919. aastal asutatud Eesti Sõjamuuseum taastati 2001. aastal kui Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum. See on riigimuuseumina Kaitseministeeriumi valitsemisalas.

Sõjamuuseumi ülesannete hulka kuulub ka Eesti kaitsejõudude ajaloo pidev talletamine, sõjaajalooalaste teadmiste levitamine nii kaitseväelaste, riigikaitseõpetajate, kooliõpilaste kui ka laiema avalikkuse seas, sõjaajaloo-teaduslike ja aimeraamatute väljaandmine, koostöö Eestis ja välismaal asuvate sõjamuuseumide ja sõjaajaloo uurimiskeskustega ning palju muud.

 

Viimati uuendatud: 20. Mai 2022