Keskpolügoon

Riigi eriplaneeringute kohta saab saab lisainfot SIIT.

 

Keskpolügoon

Riigi eriplaneeringu kehtestamine

Teavitus Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu kehtestamisest ja nõusoleku andmisest Natura erandi kohaldamiseks

Kaitseministeerium teavitab, et Vabariigi Valitsus kehtestas 16.06.2022 korraldusega nr 173 Kaitseväe keskpolügooni (edaspidi KVKP) riigi eriplaneeringu ja andis nõusoleku Natura erandi kohaldamiseks.

KVKP riigi eriplaneeringukoostamist korraldas Kaitseministeerium. KVKP riigi eriplaneeringu (edaspidi planeering) koostamist alustati detailse lahenduse koostamisest. Asukoha eelvalikut ei tehtud, sest asukoht on kinnitatud planeeringu algatamise hetkel kehtinud Harju maakonnaplaneeringuga 2030+ ning samuti kantud Kuusalu valla üldplaneeringusse.

Planeering koostati eesmärgiga tagada Eesti riigi sõjalise kaitsevõime toimimine ja jätkuv areng, sealhulgas  selleks vajaliku väljaõppe tingimuste loomine ja arendamine. Planeeringu koostamisel lähtuti kaitseministri 22.03.2016. a käskkirjaga nr 122 kinnitatud KVKP arendusprogrammist.  Planeeringuga kaasnevate mõjude hindamiseks viidi planeeringu koostamisega üheaegselt läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), mille osana hinnati ka muid planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid mõjusid, võttes seejuures arvesse, et tegemist on planeeringu detailse lahenduse koostamisega, mitte asukoha eelvaliku etapiga.

Planeeringuga  on määratud KVKP-le riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendatud muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeeringuga moodustati üks kogu planeeringuala hõlmav krunt, mille sihtotstarve on 100% riigikaitsemaa. Kuna kõiki väljaõppeks vajalikke lahendusi ei ole võimalik planeerimisprotsessis ette näha, ei ole KVKP riigi eriplaneeringus kavandatavate objektide asukohti paika pandud (v.a sihtmärgialad) ning neid võib rajada KVKP riigi eriplaneeringus määratud tingimustel kogu KVKP alal. Planeeringuga kavandatavad hooned on riigikaitselise funktsiooniga ja peamiselt mõeldud harjutusvälja teenindamiseks. Hoonete rajamiseks tuleb koostada nõuetekohased ehitusprojektid, kus täpsustatakse hoonete, rajatiste, piirete ja teede asukohad ning vajadusel parklate, tehnovõrkude ja haljasalade asukohad. Planeeringu lahendus jätab lahtiseks objektide paigutuse planeeringualal, seda arvestades hinnati KSH-s eeskätt KVKP arendusprogrammis toodud alternatiivi mõju, täpsustati tegevused, mille ellu viimiseks on vajalik koostada täiendav keskkonnamõju eelhinnang, töötati välja meetmed keskkonnamõju leevendamiseks ning esitati seire ettepanekud, sh ettepanekud suurõppustega kaasneva müra ja vibratsiooni mõõtmiseks ja leevendamiseks.

KSH osana viidi läbi mõjude hindamine piirkonda jäävatele Natura 2000 võrgustiku aladele. Hindamise tulemusena selgus, et valdavas osas on mõjud leevendatavad, kuid ka leevendavate meetmete rakendamisel võib planeeringuga kavandatav tegevus mõjutada piirkonda jäävate Natura 2000 võrgustiku Põhja-Kõrvemaa linnuala ja  Ohepalu linnuala osasid kaitse-eesmärke (must-toonekurg, kaljukotkas ja metsis). Seda arvestades rakendati planeeringu koostamiseks loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikkel 6 lõige 4 erandit, mille järgi riik, vaatamata negatiivsest hinnangust projekti tagajärgedele ning alternatiivide puudumisel, otsustab üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel kava ellu viia. Erandist tulenevalt koostati KSH osana hüvitusmeetmete kava. Planeeringu kehtestamise otsusega seati kohustus hüvitusmeetmete rakendamiseks enne sellega seotud tegevuste ellu viimist.

Planeeringu koostamisel on arvestatud kohalike kogukondadega niivõrd kui see oli võimalik riigikaitselisi vajadusi ja planeeringuala piire arvestades. Oluliste häiringute kompenseerimisega kohalikele kogukondadele tegeletakse ka eraldiseisvana planeeringust. Siiski kaasneb sõjalise väljaõppega,  seda eriti suurõppuste ajal,  paratamatult müra ja vibratsiooni häiring piirkonna elanikele, mida vältida ei ole võimalik. Oluliste inimestele avalduvate mõjude vältimiseks on kriitilise tähtsusega teavitustegevus.  

Riigi eriplaneering 

 

Kaitseväe keskpolügooni (KVKP) riigi eriplaneering

Lisa 1. KVKP riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande lisad

* Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud materjalidega on teadmisvajadusel võimalik tutvuda pöördudes Kaitseministeeriumi poole e-posti aadressil [email protected].

Lisa 2. KVKP riigi eriplaneeringu menetlusdokumendid


Lisa 2.3 KVKP riigi eriplaneeringu, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja Natura hüvitusmeetmete kava kooskõlastamine 


Lisa 2.4 KVKP riigi eriplaneeringu avalikustamine
Avalikustamisel esitatud seisukohad


Vastuskirjad avalikustamisel esitatud seisukohtadele


Avalike arutelude protokollid


* Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud materjalidega on teadmisvajadusel võimalik tutvuda pöördudes Kaitseministeeriumi poole e-posti aadressil [email protected].

Riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade ja materjalid

 
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu (REP-i) avalikustamise tulemused
 

Toimunud on Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud. Avalikustamise perioodil esitati planeeringu ja selle lisaks oleva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) kohta arvamusi, millest enamik ei puudutanud siiski planeeringulahendust vaid täna juba keskpolügoonil toimuvat tegevust ja selle mõjusid.

Alljärgnevalt on anname ülevaate planeeringulahendusele esitatud ettepanekutest ning kas ja kuidas nendega arvestati planeeringulahenduse täiendamisel:

 1. Esitati ettepanek täiendada planeeringut alade ja juhtudega, kus võiks raskerelvadest sihtmärgialadele lasta.

Ettepanekuga arvestamist ei peetud võimalikuks, kuna laskeväljade planeeringuga  ära määramine piirab oluliselt väljaõppe võimalusi ja vähendab sellega oluliselt harjutusvälja väärtust õppekohana. Planeeringus on seatud tingimused, sh kaasneva müra mõju leevendamiseks, mida tuleb sihtmärgialadele laskmisel järgida.

 1. Esitati ettepanek metsaraie tingimuste seadmiseks planeeringualal ning samas ka ettepanek püsimetsanduse nõudest loobumiseks.

Metsade raiet puudutavad tingimused planeeringualal sisaldusid avalikustatud planeeringus. Planeeringuga kavandatud arendusaladest väljaspool võib planeeringualal raiet teha vaid püsimetsanduse võtetega – valikraietega raieküpsuse saavutanud metsa majandamiseks; lisaks on lubatud sanitaarraie ja hooldusraie. Planeeringus varem sisaldunud tingimuste karmistamine, aga ka leevendamine ei ole võimalik, arvestades planeeringuga kavandatavate tegevuste mõju elustikule. Ühtlasi aitab püsimetsanduse nõude säilitamine leevendada mõju inimesele.

 1. Esitati ettepanek tuua planeeringus välja riigitee nr 1 ristumiskohtade kogujateede põhimõtteline lahendus.

REPi seletuskirja lisati informatsioon, mille kohaselt tuleb juurdepääsuteede kavandamisel lähtuda Kuusalu valla üldplaneeringu koostamisel väljatöötatavast lahendusest ja selle alusel koostatavast projektist.

 1. Märgiti, et müra probleemiga tegelemiseks on tehtud mitmeid ettepanekuid, millega ei ole arvestatud ega soovitud diskusiooni astuda. Varasemad arvamuse avaldaja poolt esitatud ettepanekud on puudutanud kõrgendatud avaliku huviga alade loomist (nn KAH alad).

Riigi eriplaneeringu raames ei ole võimalik seada tingimusi, sh kavandada KAH alasid, väljaspool planeeringuala. Diskusiooni oleks asjakohane jätkata üldplaneeringu(te) koostamise raames.

 

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu avalikule arvamuste esitamise aja pikendamine


Kaitseministeeriumile kui Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu koostamise korraldajale jõudis 14.03.2022 info, et kõik asutused ja isikud, keda teavitati planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud eriplaneeringu avalikust väljapanekust (06.01.2022 kiri nr 2016050707/12/1/22/59) ja avalike arutelude toimumisest (04.03.2022 kiri nr 2016050707/12/1/22/979), ei ole teadmata põhjustel teavitusi kätte saanud.

Seda arvestades pikendab Kaitseministeerium planeeringule arvamuste esitamise tähtaega kuni 23.03.2022. Ühtlasi juhime tähelepanu, et asututele ja isikutele saadetud kirja avalike arutelude toimumise kohta, on jäänud sisse viga seoses arutelu koha ja ajaga,  avalikes väljaannetes (Postimees, Virumaa Teataja, Sõnumitooja) samuti Kaitseministeeriumi veebilehel esitatud informatsioon on korrektne.

Avalikud arutelud toimuvad:

 • 22.03.2022 algusega kell 17:00 Läsna Rahvamajas aadressil Läsna küla, Kadrina vald;
 • 23.03.2022 algusega kell 17:00 Kuusalu Rahvamajas aadressil Keskväljak 10, Kuusalu vald ja paralleelselt veebis. Osalemiseks üle veebi palume saata kiri aadressile [email protected].

 

Riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade


Vabariigi Valitsuse 06.12.2021 korraldusega nr. 408 võeti vastu Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering. Kaitseministeerium teatab riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku toimumisest perioodil 27.01.2022–27.02.2022. Kui eriplaneeringu kohta esitatakse kirjalikke arvamusi, millega ei ole võimalik täiel määral arvestada, järgneb väljapanekule avalik arutelu, mille toimumisest teavitatakse eraldi.

Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuala asukoht ja piir on kajastatud planeeringu materjalides esitatud joonistel (REP 1 joonis: Asukohaskeem) (2.2 MB, PDF).

Kaitseväe keskpolügoon on riigikaitseline ala. Planeeringu elluviimisel on võimalik Kaitseväe keskpolügooni ala välja arendada selliselt, et see võimaldab harjutusväljal teha lahinglaskmisi soomustatud jalaväepataljonil koos toetusega toetusüksustelt. Täiendavalt rajatakse sihtmärgiala laske- ja õppevälju ning muid väljaõppeks vajalikke objekte ja elemente.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal laske- ja õppeväljasid selliselt, et need  vastaksid väljaõppe vajadustele.

Eriplaneeringu koostamise osana tehti planeeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH tulemusena selgusid planeeringu rakendamisega  kaasnevad olulised keskkonnamõjud ja meetmed olulise mõju leevendamiseks. Planeeringu koostamisel on olulist mõju leevendavate meetmetega arvestatud.

KSH tulemusena selgus, et planeeringuga kavandatav tegevus võib ka leevendusmeetmete rakendamisel kaasneda ebasoodne mõju Natura võrgustiku Põhja-Kõrvemaa linnuala ja Ohepalu linnuala osadele kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele - must-toonekurg, kaljukotkas ja metsis. Ebasoodsate mõjude leevendamiseks töötati KSH osana välja Natura hüvitusmeetmete kava. Eriplaneeringu kehtestamise otsusega seatakse kohustus hüvitusmeetmete rakendamiseks enne kavandatud tegevuste elluviimisega alustamist.  

Kaitseväe Keskpolügooni riigi eriplaneeringuga on võimalik tutvuda Kaitseministeeriumi käesoleval veebilehel ja avaliku väljapaneku toimumise ajal Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald) esmaspäevast neljapäevani kell 9.0016.00.

 • Kaitseväe keskpolügooni keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne ja lisad on kättesaadavad käesoleva veebilehe vasakpoolse menüü "Planeeringu vastuvõtmine" kaudu.
 • Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi eriplaneeringule saab esitada kirjalikult kuni 27.02.2022 (k.a) aadressil Sakala 1, Tallinn või e-posti teel [email protected] 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu 

Planeerimisseadus §48 lg1 alusel antud kooskõlastused ja arvamused

Planeeringu vastuvõtmine

Vabariigi Valitsuse korralduse "Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu vastuvõtmine" eelnõuga kaasnev teave (planeerimisseadus §49 lg1).

 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu eelnõu

Keskkonnamõjude strateegilise hindamine

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande lisad

* Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud materjalidega on teadmisvajadusel võimalik tutvuda pöördudes Kaitseministeeriumi poole e-posti aadressil [email protected].

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine

Kaitseväe keskpolügooni detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu kooskõlastamiseks esitatud materjal.

 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu eelnõu

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelnõu

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande lisad

 • Lisa 1: (541.4 KB, PDF) Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 • Lisa 2: (5.85 MB, PDF) Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneerng ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Lisa 3: (14.9 MB, PDF) Müra modelleerimine
 • Lisa 4: (15.31 MB, PDF) Hävitajate F-16 õhuväeõppuse mürauuring
 • Lisa 5: (3.13 MB, PDF) Hävitajate õhkutõusmise, maandumise ja ülelennu mõõtmised
 • Lisa 6: (3.38 MB, PDF) Õppuse Saber Strike mürauuring
 • Lisa 7: (5.25 MB, PDF) Arheoloogiline kaardianalüüs
 • Lisa 8: (876.64 KB, PDF) Natura eksperthinnang
 • Lisa 9: (1.64 MB, PDF) Natura hüvitusmeetmete kava
 • Lisa 9.1: (786.12 KB, PDF) Kokkuvõte Natura hindamise tulemustest
 • Lisa 10: (3.07 MB, PDF) Kirjad ja vastuskirjad
 • Lisa 11: (491.72 KB, PDF) Arutelude protokollid

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH avalik väljapanek

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu detailse lahenduse keskkonnamõju strateegiline hindamine

Materjalid leitavad siit.

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu eelnõu

Ettepanekud ja vastused

Avalikud arutelud

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH avaliku väljapaneku teade

Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade


Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 06.09.2018-08.10.2018.

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255. Riigi eriplaneeringu koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse staadiumist. Eriplaneeringule ei koostata asukoha eelvalikut, sest asukoht on kinnitatud planeeringu algatamisel kehtinud ja praegu kehtivas Harju maakonnaplaneeringus 2030+ ning harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 713 (vt täpsemalt planeeringu seletuskirjast).

Planeeringu eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22.03.2016.a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringuga kavandatakse kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte.
Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuala asukoht ja piir on kajastatud planeeringu materjalides esitatud joonistel.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid (sh ehitised) on riigikaitselise funktsiooniga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule. Olulise negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud vastavad leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks tehtud ettepanekud seiremeetmete rakendamiseks (täpsemalt vt planeeringu seletuskirjast ja KSH aruandest).

Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud ja avaliku väljapaneku toimumise ajal ka Kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn). Kaitseministeeriumis saab dokumentidega tutvuda tööpäevadel esmaspäevast reedeni kella 9.00st 16.00ni.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 08.10.2018 (k.a) aadressil Sakala 1, Tallinn või e-posti teel: [email protected] .

Avalikud arutelud toimuvad 25.10 kell 18.00 Kuusalu Vallavalitsuses aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik; 29.10 kell 18.00 Kadrina Rahvamajas aadressil Viru 14, Kadrina alevik ja 30.10 kell 18.00 Tapa Linnaraamatukogus aadressil Kooli 6, Tapa linn.


Kaitseministeerium
Sakala 1, Tallinn
Telefon 717 0165
E-post [email protected]

Planeeringu algatamise otsus

Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255 „Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ algatati Kaitseväe keskpolügooni eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu valla territooriumil ca 12 000 hektari suuruse Kaitseväe keskpolügooni olemasolevates piirides. Planeeringuala täpne asukoht ja piir on esitatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korralduse nr 255 lisas.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärk on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringu koostamist alustatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse koostamisest.

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel ning Kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn) tööpäevadel esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00 kuni 31. augustini 2016.


Planeeringu algatamise eelnõu

Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu eesmärgiks on kaitseministri 22.03.2016. a. käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine“ kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks vajaliku planeeringu detailse lahenduse koostamine.

Kaitseväe keskpolügooni planeeringuala:

 

 

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala

Põhja-Eesti harjutusala arendamises on kätte jõudnud etapp, kus oleme jõudnud reaalsete tegevusteni Keskpolügooni laiendatud ohualaga seotud aladel.

Keskpolügooni laiendatud ohuala piiri tähistamine:

 • Keskpolügooni laiendatud ohuala piiri tähistamine: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hanke tulemusena on valminud Põhja-Kõrvemaa poolne ohuala tähistus. Tööde käigus rajati piirisiht, paigaldati laiendatud ohuala piiri tähistavad postid ja tõkkepuud. Vajalikesse kohtadesse lisati ka infotahvlid. Laiendatud ohuala Ohepalu poolse tähistusega alustatakse peale Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmist.
 • RMK matkaraja tähistamine ja vaatetorni ehitamine: koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega tähistati Keskpolügooni laiendatud ohualadest mööduv uus alternatiivne ligi 10 km pikkune matkarada ning 3,4 m pikkune jalgrattarada. Matkarajale rajati lõik laudteed. Endise Venemäe torni asukohta ehitati uus vaatetorn.

Laiendatud ohuala piiri täpne asukoht on näha kaardirakenduses, ülevaatlik skeem ohuala piiri ja matkaradadega on siin (1.17 MB, PNG).

Loe veel

 

Viimati uuendatud: 12. Detsember 2022