Sa oled siin

Tunnustus „Riigikaitsjate toetaja“Tunnustus „Riigikaitsjate toetaja“ on mõeldud eeskujulikele ettevõtetele, tööandjatele ja asutustele, kes toetavad Eesti riigikaitsjaid, andes seeläbi olulise panuse Eesti riigikaitsesse.

 • Eesti julgeolek sõltub kogu ühiskonna panusest. Eriti olulisel kohal on Eesti tööandjad, kellel on hulgaliselt erinevaid viise, kuidas riigikaitsesse panustada. Väga tähtis on näiteks toetada enda kollektiivis töötavate reservväelaste osalemist reservõppekogunemistel. Tunnustus Riigikaitsjate toetaja“ on mõeldud just kõige silmapaistvamatele ettevõtele ja organisatsioonidele ning selle annab välja kord aastas kaitseminister.

 • Riigikaitsjaid toetava juriidilise isiku või astutuse (näiteks ettevõte, MTÜ või riigisektori asutus) võib tunnustusele esitada igaüks, kirjeldades, kuidas esitatud kandidaat riigikaitsjaid toetab ja mille pärast tunnustamist väärib.

 • Märgisega „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustamise põhiliseks kriteeriumiks on riigikaitsjate silmapaistev toetamine ning reservväelaste sissetuleku säilitamine reservõppekogunemiste perioodil: tööandja võib jätkata töötasu maksmist täies ulatuses, maksta lisatasu, pakkuda tasustatud puhkepäevi või tasuda õppekogunemisel osalemise eest makstava toetuse ja palga vahe.

 • Hindamisel võetakse arvesse ka muud juriidilise isiku või asutuse panust, näiteks riigikaitsjatele soodustuse pakkumine, veteranide toetamine või ajateenistuse kogemuse väärtustamine uue töötaja värbamisel.

 • Kandidaate oli võimalik alloleva vormi kaudu esitada kuni 27. mai.

 • Tunnustamisüritus koos Vabariigi President Alar Karise, kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi ja Kaitseliidu ülema kindralmajor Ilmar Tammega toimub 18. juunil Lillepaviljonis.

 • Lisainfo

 

„Riigikaitsjate toetaja“ tunnustuse kuld-, hõbe-, ja pronkstaset (edaspidi ministeeriumi tunnustus) väljastatakse juriidilisele isikule või asutusele, kes on silmapaistvalt toetanud riigikaitsjaid ning on vastavalt tunnustuse tasemele täitnud järgmiseid kriteeriume:

Tase

Eeldused

 

Kuld

Juriidilistele isikutele (sh füüsilisest isikust ettevõtjale) ja asutustele, kes toetavad Eesti riigikaitsjaid eelkõige toetades nende osalemist õppekogunemistel, panustades seeläbi Eesti riigikaitsesse laiemalt ning olles eeskujuks ka teistele organisatsioonidele.

Riigikaitsjate toetaja kuldtaseme tunnustus antakse välja pikaajalise ja erakordse panuse eest Eesti riigikaitsjate toetamisel ning alljärgnevate eelduste täitmisel:

 • täidetud on hõbetaseme eeldused;

 • ollakse silmapaistvalt oma turusektoris eeskujuks teistele, toetades reservväelasi puudutavate küsimuste esiletõstmist partnerite, klientide ja teiste osapooltega.

Hõbe

Juriidilistele isikutele (sh füüsilisest isikust ettevõtjale) ja asutustele, kes toetavad Eesti riigikaitsjaid eelkõige toetades nende osalemist õppekogunemistel, panustades seeläbi Eesti riigikaitsesse laiemalt ning olles eeskujuks ka teistele organisatsioonidele.

Riigikaitsjate toetaja hõbetaseme tunnustus antakse välja silmapaistva tegevuse eest Eesti riigikaitsjate toetamisel ning alljärgnevate eelduste täitmisel:

 • täidetud on pronkstaseme eeldused;

 • pakutakse mitmesuguseid hüvesid reservväelastele ja kaitseväele, sealhulgas soodustusi, tehnika rendivõimalusi, tasuta transporti jms.

Pronks

Juriidilistele isikutele (sh füüsilisest isikust ettevõtjale) ja asutustele, kes toetavad Eesti riigikaitsjaid eelkõige toetades nende osalemist õppekogunemistel, panustades seeläbi Eesti riigikaitsesse laiemalt ning olles eeskujuks ka teistele organisatsioonidele.

Pronkstaseme puhul peaks täidetud olema üks nendest eeldustest:

 • on maksnud õppusel osalevale isikule  töötasu ja õppekogunemise toetuse vahe (ehk säilitanud isikule igakuise töötasu täies ulatuses);

 • on jätkanud õppuse ajal isikule töötasu maksmist täies ulatuses;

 • on maksnud isikule lisatasu või võimaldanud õppuse ajaks tasustatud lisapuhkust.

Eritunnustus

Vastavalt hindamiskomisjoni otsusele, mis ei ole universaalselt standardiseeritud, vaid sõltub tunnustusele kandideeriva rühma valikust ja erandjuhtudest, antakse välja kolm eraldi tunnustust silmapaistvatele riigikaitse ja reservväelaste toetajatele.

Tunnustuse tase (kuld, hõbe, pronks) sõltub saavutatud panuse ulatusest ning vastavusest käesoleva statuudi sätestatud kriteeriumidele, võimaldades sel moel eristada ja väärtustada erineva taseme toetust riigikaitsjatele.

Tunnustamine 2024. aastal

 • Pronkstasemel tunnustatud ettevõtted ja organisatsioonid saavad kõik endale märgise, mis sisaldab nii kleebist kui ka digitaalset logo. Seda märgist on neil võimalik kasutada tööandja brändingus ja ettevõtte turundusmaterjalides. 
 • Hõbetasemel tunnustusi väljastatakse piiratud koguses, kokku 100 tükki, ning nomineeritud ettevõtted ja organisatsioonid saavad kutse tänuüritusele, kus antakse kätte füüsilisel kujul tunnustus.
 • Kuldtasemel tunnustusi väljastatakse piiratud koguses, kokku 10 tükki, ja kõik kuldtasemel tunnustatud ettevõtted ja organisatsioonid on kutsutud osalema tänuüritusel.

   

  Korduma kippuvad küsimused

  • Kes on riigikaitsjad, kelle toetamist tunnustatakse?

  Riigikaitsjate all on mõeldud reservväelasi, ajateenijaid, tegevväelasi, kaitseliitlasi ja veterane.

  •  Kuidas saavad juridiilised isikud või asutused riigikaitsjaid toetada? 

  Reservväelaste endi sõnul on õppekogunemistel osalemiseks oluline tööandja toetus ja õppekogunemiste ajal sissetuleku säilimine.

  Täiendavalt on võimalik juriidilistel isikutel või asutustel toetada riigikaitsjaid mitmel erineval viisil. Riigikaitsjatele võib pakkuda soodustusi toodetele või teenustele, veterane võib toetada läbi „Anname Au!“ kampaania. Välisoperatsioonidel teenivatele Eesti kaitseväelastele võib saata koduseid toidupakke.

  Uute töötajate värbamisel võivad tööandjad väärtustada ka ajateenistuses omandatud kogemusi.

  • Milliseid juriidilisi isikuid või asutusi on võimalik esitada tunnustamisele?

  Tunnustus „Riigikaitsjate toetaja“ on mõeldud kõikidele juriidilistele isikutele ja organisatsioonidele, kes toetavad riigikaitsjaid silmapaistval viisil ning on täitnud vähemalt ühe järgmisest kriteeriumist:

  • on maksnud õppekogunemisel osalevale isikule töötasu ja õppekogunemise toetuse vahe (ehk säilitanud isikule igakuise töötasu täies ulatuses);
  • jätkanud õppekogunemise ajal isikule töötasu maksmist täies ulatuses;
  • on maksnud isikule lisatasu või võimaldanud õppekogunemise ajaks tasustatud lisapuhkust.
  • Kas juriidilisi isikuid või asutusi, kelle kollektiivis ei tööta ühtegi reservväelast, võib tunnustusele esitada?

  Tunnustamisele on võimalik kandidaate esitada ka siis, kui nende kollektiivis ei tööta parasjagu ühtegi reservväelast, kuid nad on andnud silmapaistva panuse riigikaitsjate toetamisel muudel viisidel, näiteks riigikaitsjatele soodustuste pakkumine.

  • Kas juriidilised isikud ja asutused võivad esitada ennast ise?

  Kandidaate võivad esitada ka juriidiliste isikute ja asutuste esindajad.

  • Kuidas tunnustatavad välja valitakse?

  Tunnustatavad juriidilised isikud ja organisatsioonid valib välja Kaitseministeeriumi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu ja Kaitseressursside Ameti esindajad. Otsuse kinnitab kaitseminister. Täpsem kirjeldus on leitav tunnustuse „Riigikaitsjate toetaja“ andmise korrast ja tingimustest (194.17 KB, PDF).

  • Kas tunnustus on ühekordne?

  Märk „Riigikaitsjate toetaja“ antakse välja kord aastas. Tunnustus riigikaitsjate silmapaistva toetuse eest on seega võimalik pälvida iga aasta.

  • Kas märki „Riigikaitsjate toetaja“ võib kasutada ka turunduslikel eesmärkidel?

  Märki „Riigikaitsjate toetaja“ on õigus kasutada kirjaplangil, trükistel, toodete ja teenuste jm reklaamimisel ilma ajalise piiranguta, kuid tingimusel, et märki kasutatakse koos väljastamise aastanumbriga.

   

   

  Esita kandidaat tunnustusele „Riigikaitsjate toetaja“ 

   

  Ankeedi täitmisel nõustute, et kaitseministeerium töötleb ankeedis esitatud andmeid; nõustute, et olete teadlik, et käesoleva ankeedi täitmisel kohalduvad kõik andmesubjekti õigused kehtiva õiguse ja isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ning taotluse tagasivõtmiseks saab pöörduda kaitseministeeriumi poole e-posti aadressil [email protected].

  EST
   
  1 Start 2 Complete
  Näiteks silmapaistvad tegevused riigikaitsjate toetamisel on sissetuleku säilitamine, soodustuste pakkumine, veteranide toetamine jms.